Billund Pony Travklub/Travbanen

Onsdag
1
2
11.00  
11.15  
11.30  
11.45  
12.00  
12.15  
12.30  
12.45  
13.00  
13.15  
13.30  
13.45  
14.00  
14.15  
14.30  
14.45  
15.00  
15.15  
15.30  
15.45  
16.00Onsda OnsEOnsda OnsT
16.15 204.- 204.-
16.30
16.45
17.00
17.15
17.30
17.45
Søndag
1
2
11.00Sonda SonESonda SonT
11.15 153.- 204.-
11.30
11.45
12.00
12.15
12.30
12.45
13.00  
13.15  
13.30  
13.45  
14.00  
14.15  
14.30  
14.45  
15.00  
15.15  
15.30  
15.45  
16.00  
16.15  
16.30  
16.45  
17.00  
17.15  
17.30  
17.45  

Nyheder

Sponsorer